Ch3Thailand Logo

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดอ่านแล้ว 2,120 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

               สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถานบันศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDBP Camp) รุ่นที่ 7 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิ จ รวมถึงประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ ค่ายเยาวชน รู้งานสืบสานพระราชดำริ  หรือ RDBP Camp อย่างต่อเนื่องสู่รุ่นที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ในแนวพระราชดำริเกี่ยวกับฟื้นฟู ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งต้นน้ำที่สำคัญสู่การหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น  และสอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิประเทศของพื้นที่อีกด้วย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชน  ที่ความสามารถน้อมนำแนวทางการจัดการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเผยแพร่สืบสานพระราชกรณียกิจพระราชปณิธาน และงานตามพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว สถาบัน ชุมชน และประเทศชาติอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสืบไป


               ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปี ระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 25 ทีม ทีมละ4 คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” ทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎี การบรรยายพิเศษจาก “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” การบรรยาย “เรียนรู้ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาคปฏิบัติ   ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.หางดง จ.เชียงใหม่  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม สำหรับการส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพและรายได้เสริมในครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ โดยให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด นกกระทา ปลากบ ผึ้ง และแกะ โครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน เชียงใหม่เรียนรู้การน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการต่อตั้งสหกรณ์เพื่อรวมกลุ่มประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพตามทรัพยากรและความสามารถจนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืน


เยาวชนที่มีอายุ 18 -25 ปี ที่มีสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้

เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th

เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com


วันจัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 18 ถึงวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560ติดต่อสอบถาม

1. กองประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน กปร.) โทร. 0-2447-8500 ต่อ 116 118

2. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. 08-1143-4389, 096-973-6377

3. ทางโทรสาร หมายเลข : 0-2503-8926, 0-2447-8963

4. ทางสื่อออนไลน์ 

E–Mail : rdpbcamp@gmail.com   

Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp

Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp

YouTube : Rdpbcamp Channel

Instagram: Rdpbcamp

Line: Rdpbcamp


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei