พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขบวนพยุหยาตราสถลมารค

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครสถลมารค

ตามโบราณราชประเพณี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระราชอิสริยยศ เป็นขบวนพยุหยาตรา ทั้งสถลมารค (สะ-ถน-ละ-มาก) และชลมารค (ชน-ละ-มาก) เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดี เรียกรูปแบบการจัดริ้วขบวนตามลักษณะความยิ่งใหญ่ของการจัดขบวน แบ่งเป็นขบวนพยุหยาตราใหญ่ ขบวนพยุหยาตราน้อย ขบวนราบใหญ่ ขบวนราบน้อย ส่วนทางชลมารคมีขบวนราบย่ออีกรูปแบบหนึ่ง

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเลียบพระนครทั้งสถลมารคและชลมารค แต่ในรัชกาลที่ ๙ มิได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร หากแต่เสด็จฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ โดยจัดเป็นขบวนพยุหยาตราใหญ่ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคในวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒